!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Föreningsstämma 7 maj

Publicerad: 2018-04-12 | Uppdaterad: 2018-04-13

12 april 2018

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Sjöstadskajen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma måndagen den 7 maj, 2018 kl. 18.00. Lokal Wennerströms Ljuskontroll, Jan Inghes Torg 28.

Anmälan

Medlemmar som önskar delta i föreningsstämman anmäler detta genom att senast den 3 maj anmäla deltagande per e-post till styrelsemailen styrelsen@sjostadskajen.se alt. lämna information om deltagande i styrelsens brevlåda på Pollargatan 15.

Motioner

Medlem som önskar få ett ärende behandlat på stämman ska senast den 22 april skriftligen framställa sin motion till styrelsen, antingen genom att skicka den till styrelsemailen styrelsen@sjostadskajen.se eller genom att lägga den i styrelsens brevlåda på Pollargatan 15. Motionen ska vara kortfattad och innehålla bakgrund, motivering och förslag till beslut samt vara undertecknad av motionären.

Dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av ordförande på stämman
 5. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 6. Val av två justerare av protokollet, tillika rösträknare
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvode till styrelsen samt till revisorer för kommande verksamhetsår
 14. Val av antal styrelseledamöter och suppleanter samt personval
 15. Val av revisor och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende/motion

- ändring av föreningens stadgar (styrelsen)

- ordning och reda i källsorteringsrummen (styrelsen)

- rökning på balkong och andra trivselrelaterade frågor (styrelsen)

- information från samfälligheten markanläggning/garage (styrelsen)

 1. Stämmans avslutande

Styrelsen

Från styrelsemötet 8 mars

Publicerad: 2018-03-18 | Uppdaterad: 2018-04-11

 • Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas måndagen den 7 maj kl 18. [Kallelse skickas ut efter påsk].
 • Undvik att göra er av med möbler mm. genom att ställa dem i förrådsgångar eller andra gemensamma utrymmen. Kostnaden för bortforslingen en extra utgift som drabbar alla i föreningen och något som i förlängningen, tillsammans med placering av föremål i källsorteringsrummen som uppenbarligen inte hör hemma där, på sikt kommer att leda till höjning av avgiften för boendet för samtliga medlemmar.  
 • Arbetet med installation av elektroniskt bokningssystem för gästlägenheten framskrider. Mer information kommer så snart arbetet är slutfört.
 • Föreningens stadgar behöver revideras på föreningsstämman i maj, bl.a. mht ändringar i lagstiftningen. Styrelsen återkommer inom kort med förslag inkl. läsanvisningar. 
 • Inför stämman söks nya styrelsemedlemmar, bl.a. någon med kunskap i fastighetsfrågor. Om intresserad hör av dig till valberedningen. Kontaktuppgifter finns i samtliga trappuppgångar.

       Med vänlig hälsning,      

       Styrelsen

 

Senaste medlemsbrevet

Publicerad: 2018-03-07 | Uppdaterad: 2018-03-07

Medlemsbrev från Brf Sjöstadskajen december 2017

Välkomna till Brf Sjöstadskajens medlemsbrev nr 11.

Här informerar vi, några gånger per år, om sådant som vi tycker är relevant för föreningens medlemmar. Fortlöpande uppdateringar finner ni på föreningens hemsida, sjostadskajen.se

Huvudpunkter i detta brev:

Ekonomi och avgift

Brandskydd

Nya parkeringsskyltar

Begränsad garanti till 2022

Trivsel och miljö

Nya medlemmar

Felanmälan

Nya grannar

 

Oförändrade avgifter.

Föreningens ekonomi är god. Cirka 150 000 kronor kan avsättas för oförutsedda behov. Omläggning av lån under nästa år kan ge minskade utgifter. Styrelsen har därför beslutat om oförändrade avgifter under 2018.

 

Regelbunden fastighetsskötsel

 

Föreningen har avtal med fastighetsskötaren Allgranth AB som går en fastighetsrond varannan vecka. På ronden görs kontroll av dörrlås, passersystem samt genomgång av elcentraler, tele och fläktsystem. Vidare görs en visuell kontroll av trapphusbelysningen samt av källargångar och förråd. Eventuella fel åtgärdas i de flesta fall under ronden.

 

Klagomål har dock inkommit om att namnbyte på dörrar, brevlådor och porttelefoner ibland tagit för lång tid. Allgranth har lovat att förbättra rutinen så att det kan ske snabbare.

 

Vi vill betona att det är medlemmens sak att kontakta Allgranth för namnbyte. Läs mer på hemsidan.

 

Brandskydd

Vi har ett avtal med Protektia Brandskydd AB om systematiskt brandskyddsarbete. Protektia ber oss tänka på följande för att undvika brand och hur man ska agera när det brinner.

Ställ inget brännbart i trapphuset. Håll vind, källare och garage låsta. Blockera inte trapphuset. Stäng in branden! Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus.

Vi vill tillägga att det förstås är förbjudet att förvara gasbehållare, till exempel för grillar, i förråden.

Läs gärna mer på våra anslagstavlor och på hemsidan.

 

Parkering på innergårdsuppfarterna

Parkering på uppfarterna mellan Pollargatan 13 och 15 samt mellan Jan Inghes torg 30 och 32 är inte tillåten av framkomlighets- och slitageskäl. Nya skyltar ska sättas upp för att tydliggöra detta.

Begränsad garanti till 2022

Sedan den 5-åriga garantitiden med entreprenören JM gått ut under året gäller en ansvarstid under ytterligare fem år, för vår del till och med 2022-02-09. Dock är ansvaret under denna tid villkorat av att felet ska vara väsentligt och förorsakat av vårdslöshet hos entreprenören. Det är bostadsrättsföreningen som ska påvisa att felet är väsentligt med dokumentation, till exempel genom utredning av konsult. Efter 2022-02-09 upphör JMs ansvar.

 

Trivsel och säkerhet

För allas trivsel och hälsa ber vi om att rökning på balkonger, uteplatser och vid portarna undviks. Det finns grannar med exempelvis astma som får stora problem när röklukten tränger in i angränsande lägenheter.

Ordningen i källsorteringsrummen har blivit bättre. Men det går upp och ner. Alla medlemmar uppmanas även fortsatt att inte lämna föremål som inte hör hemma i någon av plastbehållarna i dessa utrymmen.

Nya medlemmar

Från och med detta medlemsbrev informerar vi även om nyinflyttade i vår bostadsrättsförening. Under de senaste månaderna har Katarina Fredén, Carina Eriksson samt Yvonne Weber/Bashtin Nematbakhsh flyttat in på Pollargatan 13. VeronicaAho/Per Hossbo samt Yuliia Kravchenko/Yaroslav Anisimov är nyinflyttade på Jan Inghes torg 32. Vi hälsar våra nya grannar välkomna.

Felanmälan

Fastighet

Felanmälan avseende belysning, dörrar eller liknande är något som i första hand görs till föreningens fastighetsförvaltare Allgranth. Information om tillvägagångssätt mm. finner ni på föreningens hemsida.

 

Hiss

Felanmälan hiss görs direkt till Kone på telefon 0771 50 00 00.

 

 

Styrelsen

 

Från styrelsemötet 7 september

Publicerad: 2017-09-12 | Uppdaterad: 2017-10-24

Nedan huvudpunkter från styrelsemötet 7 september

 • Konstaterades att Anticimex åtgärder för att bemästra råttproblematiken inom anläggningen fått effekt.
 • Behov av uppstädning i cykelrummen så att alla medlemmar som vill ställa in sina cyklar inför vintern får plats. Enbart cyklar får förvaras i dessa utrymmen. Tacksam alla tar sig en funderare om cyklar man inte använder regelbundet ev. kan flyttas till annan plats.
 • Kodlås kommer under hösten att installeras för att underlätta tillträde till gästlägenheten. Lägenheten kommer också att förses med internet. I anslutning till detta kommer avgiften för att hyra gästlägenheten höjas från 250 kr till 300 kr. Datum för hyreshöjningen meddelas senare.  
 • Container för diverse avfall beställd till 28-29 oktober. Kommer att ställas på uppfarten mellan Pollargatan 13-15. Koden för att låsa upp containern är 1959. Läs mer på artikeln intill.

Mvh Styrelsen

Råttor på innergården

Publicerad: 2017-08-09 | Uppdaterad: 2017-08-09

Råttor har observerats på innergården och på några av uteplatserna. Anticimex kommer till föreningen den 16 augusti och gör en bedömning av läget samt vidtar nödvändiga åtgärder.

 

Mvh Styrelsen

Från styrelsemötet den 7 juni

Publicerad: 2017-06-27 | Uppdaterad: 2017-06-27

På styrelsemötet den 7 juni berördes i huvudsak kommande lägenhetsöverlåtelser, att det fortsatt är problem med källsorteringsrummen, där medlemmar bl.a. inte respekterar att inte lämna föremål som inte hör hemma i någon av behållarna samt låter behållarna svämma över utan att istället invänta nästa tömning, som är anslagen på ytterdörren.

Därutöver beslutades att ta in offerter för att ev. framöver möjliggöra elektronisk hantering av uthyrning av gästlägenheten samt att medlemsbrev framöver kommer att skickas ut med viss regelbundenhet.

 

Med tillönskas om en skön och avkopplande sommar!

Styrelsen

Från det konstituerande styrelsemötet 25 april

Publicerad: 2017-04-26 | Uppdaterad: 2017-04-27

På det konstituerande styrelsemötet utsågs Eva Ekmehag till ordförande fram till nästa ordinarie stämma våren 2018. Vidare beslutades bl.a. att anta erbjudande från Nordea om att lägga om ett av föreningens tre lån till fördelaktig ränta med en bindningstid på tre år. Därutöver att teckna avtal med Inspecta om besiktning av föreningens tre hissar, acceptera nu aktuella ombyggnader av lägenheter i enlighet med de riktlinjer som drogs upp på föreningsstämman samt att vid utebliven städning av gästlägenheten påföra berörd lägenhetsinnehavare en tilläggsavgift om 700 kr/tillfälle. 

 

Styrelsen      

Aktuella nyheter

Föreningsstämma 7 maj
2018-04-12

Från styrelsemötet 8 mars
2018-03-18

Senaste medlemsbrevet
2018-03-07

Från styrelsemötet 7 september
2017-09-12

Råttor på innergården
2017-08-09

Från styrelsemötet den 7 juni
2017-06-27

Från det konstituerande styrelsemötet 25 april
2017-04-26

Arkiv

Tack för god uppslutning på föreningsstämman 6 april
Visades t o m: 2018-04-10

Kallelse till föreningsstämma 6 april 2017
Visades t o m: 2018-04-03

Från styrelsemötet 2 mars
Visades t o m: 2018-03-12

Trivselgrupp bildad
Visades t o m: 2016-08-18

Uppföljning årsmötet - TACK!
Visades t o m: 2016-07-22

Inför årsmötet - förslag trivselgrupp
Visades t o m: 2016-07-17

Soprum, tvättstuga - återvinningsbehållare
Visades t o m: 2016-04-07

Årsmöte 21 april kl 19
Visades t o m: 2016-04-23

Nytt avtal fastighetsskötsel från den 1 mars
Visades t o m: 2016-03-25

Ventilation i lägenheterna
Visades t o m: 2016-03-07

Ladda elbil i garaget
Visades t o m: 2016-04-21

Cyklar - storm och vinter
Visades t o m: 2016-02-15

Fjärrkontrollproblemet löst
Visades t o m: 2016-02-10

Brf Sjöstadskajens glögg den 29 november kl 15
Visades t o m: 2015-11-30

Kontroll/service av vattenmätare den 18 november
Visades t o m: 2015-11-19

Cyklar
Visades t o m: 2015-11-20

Mobil miljöstation 9/11 kl 17-17.45
Visades t o m: 2015-11-10

Container 10-11 oktober
Visades t o m: 2015-10-12

Nytt medlemsbrev
Visades t o m: 2015-10-02

Reviderade stadgar
Visades t o m: 2015-10-28

Välkomna på höstmingel 27 sept
Visades t o m: 2015-09-28

Hyra gästlägenhet
Visades t o m: 2015-06-25

Soprummen
Visades t o m: 2015-08-04

Mobil miljöstation 18/5 17-17.45
Visades t o m: 2015-05-19

Tack för igår 16 april!
Visades t o m: 2015-04-17

Medlemsbrev nr 8
Visades t o m: 2015-04-17

Ny sophanteringsleverantör
Visades t o m: 2015-03-11

Cyklar behöver flyttas in i cykelrummen
Visades t o m: 2015-02-22

God fortsättning på 2015 och lite vinter info
Visades t o m: 2015-02-15

Brf Sjöstadskajens glögg den 14 december kl 15
Visades t o m: 2014-12-14

Mobil miljöstation 10/11 kl 17-17.45
Visades t o m: 2014-11-11

Cyklar utanför Pollargatan 15
Visades t o m: 2014-12-15

Medlemsbrev nr 7
Visades t o m: 2014-12-10

Mobil miljöstation 8/9 kl 17-17.45 på Jan Inghes Torg
Visades t o m: 2014-09-09

Förtidsbetalning av hyra för övernattningslägenheten
Visades t o m: 2014-09-18

Nytt cykelställ
Visades t o m: 2014-09-15

Hemsida och mailadress till Samfälligheten
Visades t o m: 2014-09-15

Ny hemsida/mailadress till Samfälligheten som förvaltar markanläggningen och de två garagen
Visades t o m: 2014-05-01

Tack till alla medlemmar som deltog på föreningsstämman den 24 april!
Visades t o m: 2014-07-27

Vattenläckan på Pollargatan 15
Visades t o m: 2014-05-10

Föreningsstämma torsdagen den 24 april 2014, kl 19
Visades t o m: 2014-05-09

Beställning av nycklar och tvättcylinder
Visades t o m: 2014-04-22

Information kring snöröjning
Visades t o m: 2014-04-10

Glöm inte att läsa tidigare information kring garantibesiktningen
Visades t o m: 2014-04-10

Mobil miljöstation
Visades t o m: 2014-04-20

Storholmens Fastighetsförvaltning
Visades t o m: 2014-04-20

Trivselregler för tvättstugan
Visades t o m: 2014-04-15

Garantibesiktningen
Visades t o m: 2014-04-10

Information om garantibesiktningen.
Visades t o m: 2014-01-09

Adventsglögg
Visades t o m: 2014-01-09

Information inför vintersäsongen (från JM).
Visades t o m: 2014-02-04

Kallelse till Årsstämma 2 maj 2013
Visades t o m: 2013-05-02

Föreningsstämma 2013
Visades t o m: 2013-03-18

Motioner och föreningsstämma 2012
Visades t o m: 2012-03-15