!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Så hanteras garageplatserna

Vårt kösystem för garageplatserna baserar sig på anmälningstid. SBC administrerar detta opartiskt. I något fall har man uppgett fel information från SBC, men vi har dubbelkollat att allt går korrekt till.

Det har också kommit information till styrelsen om att man misstänker att olovlig andrahandsuthyrning av garageplatser förekommer. Vi vill därför förtydliga att om det uppdagas att man hyr ut garageplatsen in andra hand förlorar man platsen.

Styrelsen

                       

 

Gästlägenheten renoveras

2018-09-05

Gästlägenheten är stängd för bokning sedan 1 september på grund av vattenskada. Under sommaren har det tidvis gått att hyra den trots detta, eftersom arbetet med rivning, torkning och återställning inte kunnat ske bland annat på grund semestrar.

Nu har renoveringen inletts och när man kan se hur fuktigt det är i betongen kan vi beräkna när arbetet bör vara klart. Vi återkommer så snart vi kan om när lägenheten kan öppnas för uthyrning igen.

De som redan betalt hyra kan antingen ha pengarna innestående för kommande uthyrning eller få återbetalda.

Rapport från föreningsstämman

2018-05-23

Den 7 maj höll vi den årliga föreningsstämman med god uppslutning och bra diskussioner. Den utsända årsredovisningen och revisorernas rapport och andra sedvanliga årsmötesärenden behandlades. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

I den nya styrelsen som valdes, och som konstituerade sig i samband med stämman, ingår Eva Ekmehag, ordförande, Ola Nyström, Jamie Ullenius Ekengren och Tommy Svensson som ordinarie samt som nyvald suppleant Per Arne Nyström.

Styrelsen nås bäst via mejl: styrelsen@sjostadskajen.se

Vidare godkändes enhälligt förslaget till nya stadgar, som också varit utsänt till alla medlemmar.

Vi hade en givande diskussion om olika trivselfrågor, som exempelvis rökning och ordning i soprum och andra gemensamma utrymmen. Alla betonade behovet av att visa hänsyn till varandra och känna ansvar för den fina miljö vi har i vårt bostadsområde.

Ett stort tack till alla som deltog på stämman.

Protokollet från stämman finns under Dokumentarkiv. Strolla till Sjöstadskajen Årsmöte 2018.

 

Årsredovisning för år 2017

2018-05-02

Årsredvisningen som ska behandlas på föreningsstämman 7 maj är utdelad i postfacken och finns under Dokumentarkiv, men kan även laddas ned här.

Senaste medlemsbrevet

2018-04-26

Brf Sjöstadskajen.

Medlemsbrev april 2018

Välkommen till föreningsstämman 7 maj. Anmälan krävs.

Bostadsrättsföreningen Sjöstadskajen har ordinarie föreningsstämma 7 maj kl. 18.00. Lokal Wennerströms Ljuskontroll, Jan Inghes Torg 28.

Medlemmar som önskar delta i föreningsstämman ska anmäla detta senast den 3 maj till styrelsemejlen styrelsen@sjostadskajen.se eller i styrelsens brevlåda på Pollargatan 15.

Dagordning har sänts ut via mejl och finns på hemsidan (sjostadskajen.se) och är uppsatt på våra anslagstavlor.

Revidering av stadgarna

På föreningsstämman ska förutom vanliga årsmötesärenden styrelsens förslag till reviderade stadgar behandlas. Förslaget har sänts till alla medlemmar med möjlighet att komma in med synpunkter.

De förändringar som föreslås berör:

- beviljande av medlemskap - i enlighet med föreningsstämmans 2017 inställning

- förtydligande vid erläggande av avgiften för andrahandsupplåtelse

- tidpunkt för kallelse till föreningsstämma och tillhandahållande av underlag – med anledning av lagändringar

- vissa organisatoriska och innehållsmässiga förtydliganden i samband med föreningsstämma

- ändring av lydelse vid andrahandsupplåtelse – också det på grund av lagändring

- förtydligande avseende bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter 

- obsoleta referenser har tagits bort

 

Målsättningen är att reviderade stadgar ska kunna antas på stämman med stöd av samtliga röstberättigade medlemmar

 

Wi-fi och enklare att hyra gästlägenheten

 

Gästlägenheten har kopplats till internet. Det är förstås en förbättring för hyresgästerna som kan använda wi-fi.

 

Det innebär också att vi kan förenkla våra rutiner när det gäller uthyrningen. Ett kodlås installeras som innebär att varje medlem som bokar lägenheten får en kod som låser upp dörren. Därmed slipper vi hanteringen med att lämna ut och återlämning nycklar.

 

För att kompensera för de ökade kostnader detta medför höjs hyra från 250 till 300 kronor per natt. Information om från vilket datum det nya systemet kommer att gälla kommer att finnas på hemsidan under rubriken gästlägenheten.

 

Omdisponering i soprummen

 

Kärlen i soprummen har disponerats om. Det har visat sig att det krävs mindre utrymme för tidningar och mer för papper och kartonger. Vi hoppas det skapar bättre ordning.

 

Det är viktigt att vi håller snyggt i soprummen och vi påminner om att inte lämna osorterat material, skrymmande kartonger eller annat vid sidan av sorteringskärlen. Om det sker tvingas styrelsen beställa bortforsling som medför extra kostnader. Det gäller även möbler eller annat som ställs i förrådsgångar eller andra gemensamma utrymmen, vilket är särskilt viktigt med tanke på brandfaran.

 

Vindskydd

 

Det är nu möjligt att få monterat extra balkongglas som vindskydd. Byggnadsnämnden tillåter inte inglasningen, men det är möjligt att montera glasskärmar som ger visst skydd för blåsten. Intresserade kan höra av sig till styrelsen. Information om vindskydden finns på ekstromglas.se

 

Välkomna till föreningsstämman och vi önskar alla en skön vår.

Styrelsen

 

 

Föreningsstämma 7 maj

2018-04-12

12 april 2018

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Sjöstadskajen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma måndagen den 7 maj, 2018 kl. 18.00. Lokal Wennerströms Ljuskontroll, Jan Inghes Torg 28.

Anmälan

Medlemmar som önskar delta i föreningsstämman anmäler detta genom att senast den 3 maj anmäla deltagande per e-post till styrelsemailen styrelsen@sjostadskajen.se alt. lämna information om deltagande i styrelsens brevlåda på Pollargatan 15.

Motioner

Medlem som önskar få ett ärende behandlat på stämman ska senast den 22 april skriftligen framställa sin motion till styrelsen, antingen genom att skicka den till styrelsemailen styrelsen@sjostadskajen.se eller genom att lägga den i styrelsens brevlåda på Pollargatan 15. Motionen ska vara kortfattad och innehålla bakgrund, motivering och förslag till beslut samt vara undertecknad av motionären.

Dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av ordförande på stämman
 5. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 6. Val av två justerare av protokollet, tillika rösträknare
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvode till styrelsen samt till revisorer för kommande verksamhetsår
 14. Val av antal styrelseledamöter och suppleanter samt personval
 15. Val av revisor och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende/motion

- ändring av föreningens stadgar (styrelsen)

- ordning och reda i källsorteringsrummen (styrelsen)

- rökning på balkong och andra trivselrelaterade frågor (styrelsen)

- information från samfälligheten markanläggning/garage (styrelsen)

 1. Stämmans avslutande

Styrelsen

Från styrelsemötet 8 mars

2018-03-18

 • Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas måndagen den 7 maj kl 18. [Kallelse skickas ut efter påsk].
 • Undvik att göra er av med möbler mm. genom att ställa dem i förrådsgångar eller andra gemensamma utrymmen. Kostnaden för bortforslingen en extra utgift som drabbar alla i föreningen och något som i förlängningen, tillsammans med placering av föremål i källsorteringsrummen som uppenbarligen inte hör hemma där, på sikt kommer att leda till höjning av avgiften för boendet för samtliga medlemmar.  
 • Arbetet med installation av elektroniskt bokningssystem för gästlägenheten framskrider. Mer information kommer så snart arbetet är slutfört.
 • Föreningens stadgar behöver revideras på föreningsstämman i maj, bl.a. mht ändringar i lagstiftningen. Styrelsen återkommer inom kort med förslag inkl. läsanvisningar. 
 • Inför stämman söks nya styrelsemedlemmar, bl.a. någon med kunskap i fastighetsfrågor. Om intresserad hör av dig till valberedningen. Kontaktuppgifter finns i samtliga trappuppgångar.

       Med vänlig hälsning,      

       Styrelsen

 

Senaste medlemsbrevet

2018-03-07

Medlemsbrev från Brf Sjöstadskajen december 2017

Välkomna till Brf Sjöstadskajens medlemsbrev nr 11.

Här informerar vi, några gånger per år, om sådant som vi tycker är relevant för föreningens medlemmar. Fortlöpande uppdateringar finner ni på föreningens hemsida, sjostadskajen.se

Huvudpunkter i detta brev:

Ekonomi och avgift

Brandskydd

Nya parkeringsskyltar

Begränsad garanti till 2022

Trivsel och miljö

Nya medlemmar

Felanmälan

Nya grannar

 

Oförändrade avgifter.

Föreningens ekonomi är god. Cirka 150 000 kronor kan avsättas för oförutsedda behov. Omläggning av lån under nästa år kan ge minskade utgifter. Styrelsen har därför beslutat om oförändrade avgifter under 2018.

 

Regelbunden fastighetsskötsel

 

Föreningen har avtal med fastighetsskötaren Allgranth AB som går en fastighetsrond varannan vecka. På ronden görs kontroll av dörrlås, passersystem samt genomgång av elcentraler, tele och fläktsystem. Vidare görs en visuell kontroll av trapphusbelysningen samt av källargångar och förråd. Eventuella fel åtgärdas i de flesta fall under ronden.

 

Klagomål har dock inkommit om att namnbyte på dörrar, brevlådor och porttelefoner ibland tagit för lång tid. Allgranth har lovat att förbättra rutinen så att det kan ske snabbare.

 

Vi vill betona att det är medlemmens sak att kontakta Allgranth för namnbyte. Läs mer på hemsidan.

 

Brandskydd

Vi har ett avtal med Protektia Brandskydd AB om systematiskt brandskyddsarbete. Protektia ber oss tänka på följande för att undvika brand och hur man ska agera när det brinner.

Ställ inget brännbart i trapphuset. Håll vind, källare och garage låsta. Blockera inte trapphuset. Stäng in branden! Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus.

Vi vill tillägga att det förstås är förbjudet att förvara gasbehållare, till exempel för grillar, i förråden.

Läs gärna mer på våra anslagstavlor och på hemsidan.

 

Parkering på innergårdsuppfarterna

Parkering på uppfarterna mellan Pollargatan 13 och 15 samt mellan Jan Inghes torg 30 och 32 är inte tillåten av framkomlighets- och slitageskäl. Nya skyltar ska sättas upp för att tydliggöra detta.

Begränsad garanti till 2022

Sedan den 5-åriga garantitiden med entreprenören JM gått ut under året gäller en ansvarstid under ytterligare fem år, för vår del till och med 2022-02-09. Dock är ansvaret under denna tid villkorat av att felet ska vara väsentligt och förorsakat av vårdslöshet hos entreprenören. Det är bostadsrättsföreningen som ska påvisa att felet är väsentligt med dokumentation, till exempel genom utredning av konsult. Efter 2022-02-09 upphör JMs ansvar.

 

Trivsel och säkerhet

För allas trivsel och hälsa ber vi om att rökning på balkonger, uteplatser och vid portarna undviks. Det finns grannar med exempelvis astma som får stora problem när röklukten tränger in i angränsande lägenheter.

Ordningen i källsorteringsrummen har blivit bättre. Men det går upp och ner. Alla medlemmar uppmanas även fortsatt att inte lämna föremål som inte hör hemma i någon av plastbehållarna i dessa utrymmen.

Nya medlemmar

Från och med detta medlemsbrev informerar vi även om nyinflyttade i vår bostadsrättsförening. Under de senaste månaderna har Katarina Fredén, Carina Eriksson samt Yvonne Weber/Bashtin Nematbakhsh flyttat in på Pollargatan 13. VeronicaAho/Per Hossbo samt Yuliia Kravchenko/Yaroslav Anisimov är nyinflyttade på Jan Inghes torg 32. Vi hälsar våra nya grannar välkomna.

Felanmälan

Fastighet

Felanmälan avseende belysning, dörrar eller liknande är något som i första hand görs till föreningens fastighetsförvaltare Allgranth. Information om tillvägagångssätt mm. finner ni på föreningens hemsida.

 

Hiss

Felanmälan hiss görs direkt till Kone på telefon 0771 50 00 00.

 

 

Styrelsen

 

Kalender

Inga kalenderhändelser.

Anslagstavla

Inga anslag.