!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

 

                       

 

Från senaste styrelsemötet

2017-11-15

På senaste styrelsemötet i brf Sjöstadskajen berördes i huvudsak:

Budgeten för 2018. Ekonomiska läget är gott och preliminärt om inget oförutsett inträffar ingen avgiftshöjning 2018.

Gästlägenheten. Kommer inom kort att både förses med kodlås och internetanslutning. I samband därmed kommer avgiften att höjas till 300 kr. Mer information i ärendet kommer så snart åtgärderna genomförts.

Cykelrummen. Stort tack för den uppstädning som skett!

Soprummen. Skärpning! Inga föremål i överfyllda tunnor eller på golvet. Möjlighet till utökad tömning undersöks. Alternativt att helt ta bort denna service.  

Föremål i allmänna utrymmen. Får ej förekomma då försäkringen inte gäller om brand eller dito inträffar.

Parkering på innergårdsuppfarterna. Undanbedes av framkomlighets- och slitageskäl. Q-park övervakning kan bli aktuell framöver.  

Välkomstbrev. Alla nyinflyttade kommer framöver att erhålla ett välkomstbrev med information om föreningen.

Julgran på gräsmattan. Övervägdes i år. Men kostnaden inkl. belysning bedömdes bli för hög för att kunna motiveras.

 

Styrelsen  

 

 

 

 

Från styrelsemötet 7 september

2017-09-12

Nedan huvudpunkter från styrelsemötet 7 september

 • Konstaterades att Anticimex åtgärder för att bemästra råttproblematiken inom anläggningen fått effekt.
 • Behov av uppstädning i cykelrummen så att alla medlemmar som vill ställa in sina cyklar inför vintern får plats. Enbart cyklar får förvaras i dessa utrymmen. Tacksam alla tar sig en funderare om cyklar man inte använder regelbundet ev. kan flyttas till annan plats.
 • Kodlås kommer under hösten att installeras för att underlätta tillträde till gästlägenheten. Lägenheten kommer också att förses med internet. I anslutning till detta kommer avgiften för att hyra gästlägenheten höjas från 250 kr till 300 kr. Datum för hyreshöjningen meddelas senare.  
 • Container för diverse avfall beställd till 28-29 oktober. Kommer att ställas på uppfarten mellan Pollargatan 13-15. Koden för att låsa upp containern är 1959. Läs mer på artikeln intill.

Mvh Styrelsen

Råttor på innergården

2017-08-09

Råttor har observerats på innergården och på några av uteplatserna. Anticimex kommer till föreningen den 16 augusti och gör en bedömning av läget samt vidtar nödvändiga åtgärder.

 

Mvh Styrelsen

Från styrelsemötet den 7 juni

2017-06-27

På styrelsemötet den 7 juni berördes i huvudsak kommande lägenhetsöverlåtelser, att det fortsatt är problem med källsorteringsrummen, där medlemmar bl.a. inte respekterar att inte lämna föremål som inte hör hemma i någon av behållarna samt låter behållarna svämma över utan att istället invänta nästa tömning, som är anslagen på ytterdörren.

Därutöver beslutades att ta in offerter för att ev. framöver möjliggöra elektronisk hantering av uthyrning av gästlägenheten samt att medlemsbrev framöver kommer att skickas ut med viss regelbundenhet.

 

Med tillönskas om en skön och avkopplande sommar!

Styrelsen

Från det konstituerande styrelsemötet 25 april

2017-04-26

På det konstituerande styrelsemötet utsågs Eva Ekmehag till ordförande fram till nästa ordinarie stämma våren 2018. Vidare beslutades bl.a. att anta erbjudande från Nordea om att lägga om ett av föreningens tre lån till fördelaktig ränta med en bindningstid på tre år. Därutöver att teckna avtal med Inspecta om besiktning av föreningens tre hissar, acceptera nu aktuella ombyggnader av lägenheter i enlighet med de riktlinjer som drogs upp på föreningsstämman samt att vid utebliven städning av gästlägenheten påföra berörd lägenhetsinnehavare en tilläggsavgift om 700 kr/tillfälle. 

 

Styrelsen      

Tack för god uppslutning på föreningsstämman 6 april

2017-04-10

Stort tack till alla medlemmar för god uppslutning och bra diskussion på föreningsstämman den 6 april.

Styrelsen

 

Kallelse till föreningsstämma 6 april 2017

2017-04-03

Nedan fkdm och som komplement till tidigare i pappersform till samtliga brf hushåll enligt nedan utdelad kallelse samt kompletterad kallelse. Bilagorna i den kompletterade kallelsen har samtliga brf hushåll tidigare erhållits i pappersform.

15 mars 2017

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Sjöstadskajen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 6 april, 2017 kl. 19.00. Lokal Wennerströms Ljuskontroll, Jan Inghes Torg 28.

Anmälan

Medlemmar som önskar delta i föreningsstämman anmäler detta genom att senast den 3 april anmäla sitt deltagande per e-post till styrelsemailen styrelsen@sjostadskajen.se alt. lämna information om deltagande i styrelsens brevlåda på Pollargatan 15.

Motioner

Medlem som önskar få ett ärende behandlat på stämman ska senast den 23 mars skriftligen framställa sin motion till styrelsen, antingen genom att skicka den till styrelsemailen styrelsen@sjostadskajen.se eller genom att lägga den i styrelsens brevlåda på Pollargatan 15. Motionen ska vara kortfattad och innehålla bakgrund, motivering och förslag till beslut samt vara undertecknad av motionären.  

Dagordning

 1. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 2. Val av ordförande, protokollförare och två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 3. Godkännande av upprättad röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Styrelsens årsredovisning
 6. Föredragning av revisionsberättelsen
 7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 9. Framställning från styrelsen/motioner från medlemmarna
 10. Fastställande av styrelsens arvode och ersättning till revisor
 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 12. Val av revisor och revisorssuppleant
 13. Val av valberedning
 14. Övriga ärenden

- ombyggnad av bostadsrättslägenhet

- korttidsuthyrning av bostadsrättslägenhet

- juridisk person som bostadsrättsinnehavare

- ordning och reda i källsorteringsrummen

- rökning på balkong och andra trivselrelaterade frågor

- information från samfälligheten markanläggning/garage

Styrelsen

 

30 mars 2017                    

KOMPLETTERING AV KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

                   torsdagen den 6 april 2017 kl. 19

      Lokal: Wennerströms Ljuskontroll, Jan Inghes Torg 28

             

           Kompletteringen avser dagordningspunkt 9

                   – motioner från medlemmarna

                 och består av följande tre motioner

                      * Utökning av uteplats

                      * Installation av solceller

                      * Insamling av matavfall

                             (se bilagor)

 

 Styrelsen

 

Från styrelsemötet 2 mars

2017-03-12

På styrelsemötet 2 mars beslutades att föreningsstämma hålls torsdagen den 6 april kl 19 samt att kallelse till stämman mm. delges medlemmarna inom kort. 

Styrelsen

 

Utskriftvänlig version

Styrelsechat

Inga nya inlägg sedan ditt senaste besök.

Kalender

Inga kalenderhändelser.

Anslagstavla

Inga anslag.